Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - KΠΕ Ανωγείων / Natural History Museum of Crete - CET Anogeia

IAKINTHOS.JPG

Περιγραφή εργαστηρίου

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων θα οργανώσουν ένα εργαστήρι με θέμα «Φυσικοί πόροι και βιώσιμες παραδοσιακές πρακτικές στον Ψηλορείτη». Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην προσφορά και διαχείριση φυσικών πόρων στην περιοχή της Ζωμίνθου, στην αλληλεπίδραση τοπίου, αβιοτικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στη διαχρονική εξέλιξη της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα υπάρχει διάδραση με τη φύση, τις παραδοσιακές πρακτικές των βοσκών και την κατασκευή των Μητάτων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ανωγείων και δραστηριότητες υπαίθρου του ΜΦΙΚ. Το εργαστήριο θα λάβει χώρα σε ομάδες των 20-25 ατόμων, με περιήγηση στο χώρο γύρω από τον Άγιο Υάκινθο. Το πρόγραμμα αυτό, βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Ανωγείων “Eπίσκεψη στο σπίτι του βοσκού, ακολουθώντας το μονοπάτι του Αγίου Υακίνθου». Αφορά τα Μιτάτα, τους λιθόκτιστους οικισμούς του βουνού, ως αρμονική προέκταση του γεωλογικού τοπίου και ως μοναδική οικολογική διαχείριση των δομικών υλικών της περιοχής σε συνδυασμό με τη χρηστική τους λειτουργία ως παραδοσιακές κατοικίες των βοσκών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά το χώρο του μιτάτου και τη ζωή του βοσκού.

MFIK.JPG

Workshop Description 

The Natural History Museum (NHM) together with the Center of Environmental Training (CET) of Anogeia will organize a workshop on “Natural sources and sustainable traditional practices on Psiloreitis mountain”. Topics such as the offering and management of natural sources at Zominthos region, the interaction of the region with the abiotic environment and the human activities as well as the evolution of regional architect will be discussed.

During the workshop, there will be interaction with the nature, the traditional activities of the shepherds and the construction of the Mitato (small stone construction), through seminars of KPE of Anogeia and natural activities of the NHM. The workshop will take place into groups of 20-25 people, while touring around Saint Yakinthos. This program is based on the training schedule of the natural training of CET of Anogeia called “Visit on the shepherd’s house, following the path of Saint Yakinthos”. It is about the MItata, the stone-built villages of the mountains, as a harmonic extension of the geological landscape and as a unique ecological management of the building materials of the region in combination with their utilitary function as the shepherds’ traditional houses. The participants will have the opportunity of approaching experientially the landscape of the mitato and a shepherd’s life.